Contact Us

ALIC Center, 8 Tianda Road, Hefei, Anhui, China

Email: yiqin@alic.com

Tel: 0086-551-62299431

Fax: 0086-551-62826319

Mobile: 13856068374

Zip Code: 230088